Sekretesspolicy

Senast ändrad: 18 mars 2021

1. Personuppgiftsansvarig. Informationsöversikt.

MentorMate Bulgaria EOOD, med UIC 175053523, med säte och ledningens adress på: Sofia, 67 Tsvetan Lazarov Blvd. (MentorMate).

MentorMate är en personuppgiftsansvarig och ansvarar som sådan för att bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för personer med avseende på dataskydd) med behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) eller ”GDPR”.

Information om kontaktpersonen hos MentorMate för behandling av personuppgifter: Eleonora Georgieva, e-post för kontakt: [email protected]. Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är all information som rör dig personligen som registrerad och möjliggör direkt eller indirekt identifiering av dig. Uppgifterna inkluderar information som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum. Information som inte kan kopplas till din identifikation, såsom favoritwebbplatser eller antalet användare på en webbplats, anses inte vara personuppgifter.

MentorMate respekterar personuppgifternas integritet och garanterar maximalt skydd. Syftet med sekretesspolicyn är att informera dig om de personuppgifter som vi samlar in, hur vi använder dem, vem vi kan dela dem med, de rättigheter du har angående användningen av dina personuppgifter och hur du kan granska och ändra dem.

3. Syften med behandlingen. Rättslig grund för behandling.

MentorMate behandlar endast personuppgifter om det är nödvändigt eller baserat på ditt samtycke. Syftet med behandlingen och de rättsliga grunderna är följande:

3.1 För att fullgöra ett avtal eller i samband med ett förhållande innan avtal ingås

Före avtalet och i samband med avtalet behöver vi personuppgifter för att erbjuda och tillhandahålla våra tjänster och produkter och för att uppfylla de skyldigheter som följer av våra förhållanden innan avtal ingås och avtalsöverenskommelser med dig eller de enheter du representerar.

Uppgifterna kan behandlas för kommunikation och svar på förfrågningar och transaktioner, för tillhandahållande av produkter och tjänster, för administration av kundkonton, inklusive för hantering och underhåll av våra produkter och tjänster, för korrigeringar, förbättringar och uppdateringar etc.

Vi använder de mottagna personuppgifterna och andra uppgifter för att bättre förstå våra kunder och besökare på vår webbplats och hur de interagerar med den. MentorMate använder informationen och personuppgifterna för att förbättra kundupplevelsen, implementera dina val, lära känna dig bättre, upprätthålla och förbättra korrektheten för den information som sparas om dig, förbättra kvaliteten och tillförlitligheten på sina produkter, tjänster och sin webbplats, identifiera problem och vidta åtgärder samt för att förbättra korrektheten i sina register.

Den rättsliga grunden är vanligtvis artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen, eftersom behandlingen krävs för fullgörandet av ett avtal eller det förhållande innan avtal ingås som du har inlett.

3.2 För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som gäller för MentorMate

MentorMate har lagstadgade krav att samla in och spara vissa bevis för identifiering av de personer som det ingår ett avtal med och att spara information i samband med betalningar som gjorts och mottagits av leverantörer. I sådana begränsade fall kommer dina personuppgifter som representerar kunden att sparas tills de lagstadgade tidsfristerna enligt bulgarisk lag löper ut.

Den rättsliga grunden i detta fall är artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen – behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som gäller administratören.

3.3 För marknadsföringsändamål

Om du ger ditt samtycke till MentorMate genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer dina personuppgifter (namn, e-post och adress) att behandlas för att ge dig den senaste informationen om erbjudanden, nyheter, produkter och tjänster. Baserat på ditt samtycke kommer vi även att kontakta dig för att ge information om våra evenemang eller partnerevenemang som vi deltar i, samt för att ge en evenemangsprofil. Om du deltar i ett MentorMate-evenemang eller ett partnerevenemang kan MentorMate komma att publicera ett foto på vår webbplats för marknadsföringsändamål om evenemanget.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål. För att utöva dina rättigheter kan du helt enkelt kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan eller klicka på länken i marknadsföringsmeddelandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du avslutar prenumerationen på våra e-postmeddelanden och nyhetsbrev eller återkallar ditt samtycke kommer de relevanta uppgifterna att tas bort eller blockeras från listan och kommer inte längre att behandlas för dessa ändamål, såvida du inte ger ett nytt samtycke till deras behandling för marknadsföringsändamål.

Om du är en regelbunden besökare på vår webbplats och/eller kanske är intresserad av vår produktportfölj, kan du få en avisering med en inbjudan att kontakta oss frivilligt.

Om personuppgifterna behandlas baserat på uttryckligt samtycke, inklusive för marknadsföringsändamål, är tillhandahållandet av personuppgifterna inte obligatoriskt. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling ska vara samtycket enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

3.4 Besöka vår webbplats

MentorMate har åtagit sig att upprätthålla integriteten för användare av vår webbplats. När du besöker webbplatsen sparar webbservrarna alltid tillfälliga anslutningsdata för anslutnings-, installations- och säkerhetsändamål för den dator som ansluter till webbplatsen, en lista över de webbsidor du besöker på webbplatsen, datum och varaktigheten för ditt besök, IP-adressen till din enhet, vilken typ av webbläsare och operativsystem som används och webbplatsen genom vilken du länkades till vår webbplats. Ytterligare personuppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress samlas inte in om du inte tillhandahåller dessa uppgifter frivilligt, t.ex. när du fyller i ett kontaktformulär online, som en del av en registrering, undersökning, avtalets villkor eller när du begär information.

Den rättsliga grunden för behandlingen av ovanstående kategorier av uppgifter är artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). På grund av nämnda syften, och särskilt för att säkerställa säkerheten och sömlösa anslutningsinställningar, har vi även ett berättigat intresse av att behandla dessa personuppgifter.

Webbspårningsdata sparas under en period av 36 månader och raderas sedan automatiskt. Vi använder även cookies, spårningsverktyg och inriktningsåtgärder. Det finns mer information i vår cookiepolicy, som finns på MentorMates webbplats.

3.5 Onlinenärvaro och optimering av vår webbplats

Vi kan använda spårningsprogramvara för att avgöra hur många användare som besöker vår webbplats och hur ofta. Vi använder inte denna programvara för att samla in enskilda personuppgifter eller enskilda IP-adresser. Uppgifterna används endast i en anonym och aggregerad form för statistiska ändamål och webbplatsutveckling.

Den rättsliga grunden för insamling och användning av personuppgifterna beror på typen av personuppgifter och det specifika sammanhang som vi samlar in dem i och i vilka syften de används. När det är nödvändigt att be dig att förse oss med personuppgifter för att följa lagkrav eller för att fullgöra ett avtal med dig kommer vi att tillhandahålla nödvändig information, inklusive huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är obligatoriskt eller inte (och möjliga konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter). Om vi samlar in och använder personuppgifter på grund av våra (eller en tredje parts) berättigade intressen, kommer vi på liknande sätt att specificera vid rätt tidpunkt eller på begäran vilka dessa berättigade intressen är. Om du har några frågor eller behöver ytterligare förtydliganden om den rättsliga grund för vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, kontaktar du oss med hjälp av kontaktuppgifterna i denna sekretesspolicy.

3.6 Behandling för att skydda MentorMates eller tredje parts berättigade intressen

MentorMate kommer att behandla personuppgifter i begränsade fall och för att skydda våra berättigade intressen. I dessa fall ska behandlingen endast vara tillåten i den utsträckning den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver personuppgiftsskydd har företräde framför sådana intressen, särskilt när den registrerade är ett barn.

4. Principer för behandling av personuppgifter

MentorMate följer följande principer vid behandlingen av dina personuppgifter:

  • laglighet, god tro och öppenhet;
  • begränsning av behandlingsändamål;
  • relevans för ändamålen med att behandla och minimera insamlingen av personuppgifter;
  • korrekthet och aktualitet för uppgifterna;
  • begränsning av lagring för att uppnå målen;
  • behandlingens integritet och konfidentialitet och att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifter.

5. Mottagare och kategorier av mottagare av dina personuppgifter:

MentorMate varken delar, säljer, överför eller på annat sätt distribuerar dina personuppgifter till tredje part och kommer inte att göra det i framtiden såvida det inte krävs enligt lag, är nödvändigt för genomförandet av ett avtal eller när du har gett oss ditt samtycke. Det kan till exempel krävas att du tillhandahåller dina personuppgifter enligt lag för att ingå och utföra ett avtal mellan MentorMate och dig eller ett företag du representerar. I ett sådant fall kommer MentorMate att kunna tillhandahålla dina uppgifter till tredje parter med vilka vi har ett avtalsförhållande, inklusive i länder utanför Europeiska unionen (såsom MentorMate, USA).

Vi kommer att skydda dina personuppgifter och vidta lämpliga avtalsenliga och andra åtgärder för att skydda dem enligt de lagstadgade kraven. Dessa åtgärder kan inkludera tillämpningen av standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter. Standardavtalsklausuler kan tillhandahållas på begäran. Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder med våra tjänsteleverantörer och partner.

MentorMates eventuella tillhandahållande av personuppgifter utanför EU ska göras efter en bedömning som inkluderar: identifiering och planering av dataöverföring och alla efterföljande överföringar; identifiering av de rättsliga mekanismer som vi baserar dataöverföringen på – till exempel artikel 45 i dataskyddsförordningen (beslut om adekvat skyddsnivå utfärdat av Europeiska kommissionen), artikel 46 i dataskyddsförordningen (lämpliga skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler som utarbetats av Europeiska kommissionen eller obligatoriska företagsregler) eller artikel 49 i dataskyddsförordningen (undantag) – endast under begränsade omständigheter, uttryckligt samtycke från den registrerade; bedömning om omständigheterna vid dataöverföringen säkerställer en skyddsnivå som garanteras av EU-lagstiftningen; analys och genomförande av ytterligare åtgärder (tekniska, avtalsenliga och organisatoriska) för att säkerställa väsentligen likvärdigt skydd av personuppgifter; ytterligare förfarandeåtgärder, om det behövs; övervakning för att säkerställa ett effektivt skydd av personuppgifter, inklusive en regelbunden omvärdering av skyddsnivån.

MentorMates externa tjänsteleverantörer är skyldiga att behålla sekretessen när de behandlar personuppgifter. Tjänsteleverantörerna kommer att följa instruktionerna från MentorMate. Personuppgifter garanteras av tekniska och organisatoriska åtgärder samt genom inspektioner och kontroller. MentorMate är under alla omständigheter ansvariga för skyddet av dina personuppgifter.

6. Lagringstider

Personuppgifterna sparas och behandlas under följande perioder:

  • under en femårsperiod – när personuppgifterna erhålls för fullgörande av avtal eller förhållanden innan avtal ingås. Femårsperioden börjar från det senare av de två datumen: datumet för korrespondens om eventuellt ingående av ett avtal eller datumet för genomförande av ett avtal;
  • för den relevanta lagstadgade perioden – om personuppgifterna samlas in och behandlas baserat på uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter för MentorMate;
  • under en femårsperiod (5) – när personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål, inklusive information om evenemang, utbildning och publikationer till arbetssökande, om de gav oss uttryckligt samtycke;
  • under en femårsperiod (5) – när personuppgifter behandlas för att skydda våra berättigade intressen – skydd av MentorMates webbplats, system och affärshemligheter.

7. Datasäkerhet

MentorMate vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna har det mest omfattande skyddet från oönskad åtkomst. Vi använder en krypteringsprocedur i vissa områden och en säker arbetsmiljö för att förhindra missbruk av tredjepartsdata. Vår datasäkerhet tillämpar relevant och aktuell tekniknivå. Till exempel sparas dina uppgifter i en säker driftsmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. I vissa fall krypteras dina uppgifter med SSL-teknik (Secure Socket Layer) under överföring till tredje part.

Vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter.

8. Rättigheter för registrerade

8.1 Rätt till information

Du kan när som helst begära information från oss angående vilka av dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar samt information om ursprung, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka vi överförde dem och syftet med behandlingen.

8.2 Ångerrätt

Om du har gett oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla detta utan att ange några skäl.

8.3 Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter som behandlas av MentorMate är felaktiga kan du när som helst be oss att rätta dem.

8.4 Raderings- och blockeringsrättigheter

Du har rätt att radera och blockera dina personuppgifter som MentorMate behandlar. Radering kan göras när som helst genom att kontakta oss. Vanligtvis kommer dina uppgifter att raderas omedelbart, senast 30 dagar efter att du har utövat denna rätt som registrerad. Om raderingen strider mot juridisk, avtalsenlig, straffrättslig eller kommersiell lagstiftning eller andra legitima skäl, kan endast blockering och inte radering av dina uppgifter ske. Efter att du har raderat dina personuppgifter är det inte längre möjligt för oss att återställa dem.

8.5 Rätt till dataportabilitet

Om du kräver att vi tillhandahåller dina personuppgifter kommer vi att överföra uppgifterna till dig eller någon annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Vi överför endast uppgifterna direkt om det är tekniskt genomförbart.

8.6 Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst och utan att ge någon anledning invända mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive om vi behandlar dem i syfte att marknadsföra eller ansöka om ett jobb.

8.7 Avancerade rättigheter inom automatiserad personuppgiftsbehandling, inklusive profilering

MentorMate utför inte automatiserad personuppgiftsbehandling inklusive profilering. Trots det ovanstående har du, med avseende på automatiserad personuppgiftsbehandling inklusive profilering, ytterligare rätt att begära personlig kontakt med den personuppgiftsansvariga, rätt att ifrågasätta beslutet och rätt att uttrycka din åsikt.

8.8 Kontakt (för att utöva dina rättigheter som registrerad)

När du kontaktar oss via e-post på [email protected] eller via post på: MentorMate, 10050 Crosstown Circle, Suite 200, Eden Prairie, MN 55344, USA Attn: Legal Department, sparas de rapporterade uppgifterna (inklusive e-postadress, namn och telefonnummer, om sådana finns) av oss för att svara på dina frågor och svara på ditt ärende. Vi raderar de sparade uppgifterna så snart lagringen inte längre är nödvändig eller begränsar behandlingen av dem om det finns lagstadgade skyldigheter.

8.9 Rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter till det behöriga kontrollorganet om du anser att dina personuppgiftsskyddsrättigheter har kränkts.

9. Barns användning av MentorMate-webbplatsen.

Vi avser inte att våra webbplatser eller onlinetjänster ska användas av någon under 16 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att vi kan ha samlat in information om ett barn, kontaktar du oss på [email protected].

10. Behörig tillsynsmyndighet

Den behöriga tillsynsmyndigheten är Commission for Personal Data Protection (kommissionen för skydd av personuppgifter), som har adressen: Sofia, postnummer 1592, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Bld., www.cpdp.bg, telefonnummer: 02 915 3 518.