Политика за защита на личните данни

1. Данни за администратора. Основни положения.

„МенторМейт България“ ЕООД, с ЕИК 175053523, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 67 („Ментормейт“) е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за потребителя/субекта и са получени от него. Ментормейт зачита неприкосновеността на личния живот на субектите, от които е получило лични данни и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни.

Целта на тази Информация за защита на личните данни е да ви информираме какви лични данни събираме, как ги използваме, с кого можем да ги споделим, какви права и решения имате относно използването на вашите лични данни и как можете да ги прегледате и промените.

2. Правно основание за обработване. Цели на обработването. Принципи.

Ментормейт обработва лични данни само ако са абсолютно необходими. Целите за обработване и правните основания са

 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения (основание по чл. 6, т. 1, б. „б“ от Общия регламент относно защитата на данните;
 • За изпълнение на нормативни задължения, приложими спрямо Ментормейт (основание по чл. 6, т. 1, б. „в“ от Общия регламент относно защитата на данните); и
 • С изричното съгласие на субекта да предостави данните за една или повече конкретно определени цели (на основание по чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните). Маркетингът е част от целите за обработване на основание съгласие, включително изпращане на информация за събития, обучения и публикации.

Когато личните данни се предоставят на правно основание „изрично съгласие“, на основание по чл. 6, т. 1, б. „а“ и чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните, предоставянето на личните данни за тази цел не е задължително. Липсата на съгласие може да доведе до невъзможност за Ментормейт да отговори по направено запитване или кандидатстване.

Ментормейт като администратор на лични данни спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3. Обработване на личните данни

Ментормейт като Администратор извършва следните операции и обработва личните данни за следните цели:

 • създаване на профил и регистрация за използване на услугата – целта на тази операция е идентифициране на лицето, за да му бъде предоставена услугата/поръчката и такава да му бъде предоставена;
 • обработка на плащане за услуга и счетоводно отчитане, ако има такова – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;
 • индивидуализиращи данни (напр. име, ЕГН, адрес, електронна поща, телефон и др.) – за целите на маркетинга, в т.ч. изпращана на нюзлеттър и покани за събития
 • вид и срок на използваните услуги -– за целите на маркетинга, в т.ч. изпращане на информация за събития, обучения и публикации.
 • данни, когато са необходими за изпълнението на задължения по договор или предоговорни отношения или са нормативно изисквани;
 • ползваме „бисквитки“, съобразно политиката ни за „бисквитки“, която е налична на сайта на Ментормейт;
 • Профил на събитието. Ако участвате в събитие на Ментормейт, Ментормейт може да публикува ваша снимка в сайта ни за целите на публикации относно събитието.

Когато посещавате сайта ни и сте помолени за лични данни, вие споделяте и предоставяте тази информация с Ментормейт.

4. Получатели и категории получатели на лични данни:

Ментормейт предоставя лични данни на лица извън Европейския съюз (включително Ментормейт САЩ) единствено при изрично съгласие на субекта, който предоставя личните данни и при наличието на адекватно високо ниво за защита на личните данни, чрез изискване в договорни разпоредби или с други инструменти, които да гарантират висока защита на личните данни. Всички лични данни, събрани на сайта ни, могат да бъдат прехвърляни и обработвани в САЩ, ако сте предоставили съгласие.

5. Срок за съхранение

Получените лични данни се съхраняват за следните срокове:

 • за срок от 5 години – когато личните данни са получени в целите на изпълнение на договори или преддоговорни отношения. Срокът от 5 години започва да тече от по-късната от двете дати: датата кореспонденция по евентуално сключване на договор или датата на изпълнение на договор
 • за съответния нормативно определен срок – ако личните данни се събират и обработват на основание изпълнение на нормативно задължение от Ментормейт;
 • за срок от 3 (три) години – когато личните данни са получени за маркетинг цели, в т.ч. информация за събития, обучения и публикации или за кандидатстващи за работа, ако са предоставили съгласие

6. Сигурност на данните

Ментормейт предприема технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на личните данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите. Полагаме всички разумни усилия, за да защитим вашата лична информация.

7. Права на субектите на лични данни

7.1 Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

7.2 Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини.

7.3 Право на корекция

Ако вашите данни, съхранявани Ментормейт, не са правилни, можете по всяко време да поискате от нас да ги коригираме.

7.4 Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на вашите лични данни, които Ментормейт съхранява. Изтриването може да бъде извършено по всяко време като се свържете с нас. В общия случай вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на вашите данни. След изтриването на вашите данни повече не е възможно тяхното възстановяване.

7.5. Право на преносимост на данните

Ако изискате от нас вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

7.6 Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на маркетинга или кандидатстване по обявена позиция.

7.7 Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране.

Ментормейт не извършва автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране. Независимо от горното, по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.

7.8 Контакт (за упражняване на вашите права като субект на данните)

При осъществяване на контакт с нас по имейл на office@mentormate.bg или по пощата на адрес: “МенторМейт България“ ЕООД, с ЕИК 175053523, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 67, съобщените данни (в т.ч. е-мейл адрес, име и телефонен номер, ако име) се съхраняват от нас, за да отговорим на вашите въпросите и да се отзовем на вашия случай. Ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

7.9 Право на жалба

При оплаквания имате право да подадете жалба срещу обработката на лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени права за защита на личните данни.

8. Използване на сайта на МенторМейт от деца.

Ние не възнамеряваме нашите уеб сайтове или онлайн услуги да бъдат използвани от никого на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и смятате, че може да сме събрали информация за дете, моля, свържете се с нас на office@mentormate.bg

9. Компетентен надзорен орган

Компетентен надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет адрес www.cpdp.bg, тел. 02 915 3 518