Политика за защита на личните данни

1. Данни за администратора. Основни положения.

„МенторМейт България“ ЕООД, с ЕИК 175053523, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 67 („МенторМейт“). 

МенторМейт е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните или “GDPR” (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).

Информация за лицето контакт в МенторМейт относно личните данни: Елеонора Георгиева, e-мейл за контакт [email protected] При въпроси относно обработката на личните ви данни, моля, свържете се с посоченото лице по защита на данните.

2. Лични данни

Лични данни са ваши данни, които се отнасят за вас лично като субект на данните, чрез които вие може да бъдете пряко или косвено идентифицирани. Това включва информация като вашето истинско име, адрес, телефонен номер и дата на раждане. Информация, която не може да бъде свързана с вашата истинска самоличност като любими уеб сайтове или брой потребители на даден сайт, не се счита за лични данни. 

МенторМейт зачита неприкосновеността на личния живот на субектите, чиито лични данни получава, като гарантира защитата им. Целта на Политиката за защита на личните данни е да ви информираме какви лични данни събираме, как ги използваме, с кого можем да ги споделим, какви права и решения имате относно използването на вашите лични данни и как можете да ги прегледате и промените.

3. Цели на обработването. Правно основание за обработване.

МенторМейт обработва лични данни само ако са необходими и само за посочените по-долу цели, а именно: 

3.1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

По преддоговорни и договорни причини ние се нуждаем от лични данни, за да предоставяме нашите услуги и продукти, да спазваме задълженията, произтичащи от преддоговорните ни отношения и договорни споразумения с вас или с лицата, които представлявате. Данните могат да се обработват за комуникиране, обработване и отговаряне на заявки и транзакции, за предоставянето на продукти и услуги, за администриране свързаните с това клиентски акаунти, в включително за управление и поддръжка на наши продукти и услуги, които ви предоставяме, за корекции, подобрения и актуализации. С получените лични данни и други данни разбираме по-добре нашите клиентите и посетители на уеб сайта ни и начина, по който те го използват и взаимодействат със него. МенторМейт ще използва информацията и личните данни, за да подобри персонализираното клиентското изживяване, да приложи направен от вас избор, да ви опознае по-добре, да поддържа и подобрява точността на информацията, които съхранява за вас, за да подобрим качеството и надеждността продуктите, услуги и уеб сайта ни, да идентифицираме проблеми и ще предприемем мерки, включително с цел подобряване на точността на нашите записи.

Правното основание обикновено е чл. 6 (1) б) от GDPR, тъй като обработката е за изпълнение на договор, по който сте страна или за встъпване в преддоговорни отношения по ваша инициатива.

3.2. За изпълнение на нормативни задължения, приложими спрямо МенторМейт

МенторМейт има законови изисквания да събира и съхранява за определени доказателства за идентификация на лицата, с които встъпва в отношения, както и да съхранява информация във връзка направени и получени плащания от контрагенти. В тези в ограничени случаи ваши лични данни като представляващи клиента ще бъдат съхранявани до изтичане на нормативно определените срокове по българското законодателство.

Правното основание в този случай е чл. 6 (1) в) от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

3.3. Обработка за целите на маркетинга

Ако предоставите съгласие на МенторМейт, например чрез регистрирате за наш бюлетин, вашите лични данни (име, е-мейл, адрес) ще бъдат обработени, за да се свържем с вас, за да ви предоставим най-новата информация за оферти, новини, продукти и услуги, които предоставяме. В допълнение, на основание предоставеното съгласие, ще се свържем с вас, за да предоставим информация за нашите събития или партньорски събития, в които участваме и профил на събитието. Ако участвате в събитие на МенторМейт или партньорско събитие, МенторМейт може да публикува снимка в сайта ни за целите на публикации относно събитието.

Имате право да възразите по всяко време срещу обработка на лични данни за целите на маркетинга. За да упражните правото си, просто се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-горе или натиснете линк в маркетинг съобщението, ако има такъв. Можете да оттеглите съгласието по всяко време, като оттеглянето поражда ефект за в бъдеще. Ако се отпишете от нашите е-мейл съобщения и бюлетин или оттеглите съгласието си, съответните данни ще бъдат премахнати или блокирани от списъка и повече няма да бъдат обработвани за тези цели, освен ако не предоставите ново съгласие за тяхната обработка за целите на маркетинга.

Ако сте редовен посетител на интернет страницата ни и/или изглежда се интересувате от нашето продуктово портфолио може да ви се покаже тийзър с покана да се свържете с нас на доброволни начала. 

Когато личните данни се предоставят на правно основание изрично съгласие, включително за целите на маркетинга, предоставянето на личните данни не е задължително. Правното основание за тази обработка на данни е вашето съгласие съгласно чл. 6 (1) (а) от GDPR;

3.4. Посещение на нашия уеб сайт

МенторМейт се ангажира да запази поверителността на потребителите на уеб сайта ни. Когато посещавате уеб сайта, уеб сървърите винаги временно запазват за връзка и настройка и за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, свързващ се с сайта, списък на уеб страниците, които посещавате в рамките на сайта, датата и продължителността на вашето посещение, IP адреса на вашето устройство, идентификационните данни за типа на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте свързали към нашия сайт. Допълнителни лични данни като вашето име, адрес, телефонен номер или имейл адрес не се събират, освен ако не предоставите тези данни доброволно, напр. докато попълвате онлайн формуляр за контакт, като част от регистрация, проучване, изпълнение на договор или искане за информация.

Правното основание за обработката на гореспоменатите категории данни е чл. 6 (1) (а) от Европейския общ регламент за защита на данните (GDPR). Поради споменатите цели, по-специално за гарантиране на сигурност и безпроблемна настройка на връзката, имаме и законен интерес да обработваме тези данни. 

Данните за уеб проследяване ще се съхраняват за период от 36 месеца и след това автоматично ще се изтриват. Освен това използваме „бисквитки“ (cookies), инструменти за проследяване и мерки за насочване. Повече подробности може да получиш в нашата политика за използване на „бисквитки“, която е на уеб сайта на МенторМейт.

3.5. Онлайн присъствие и оптимизация на уеб сайта

Може да използваме софтуер за проследяване, за да определим колко потребители посещават нашия уеб сайт и колко често. Не използваме този софтуер за събиране на индивидуални лични данни или индивидуални IP адреси. Данните се използват единствено в анонимна и обобщена форма за статистически цели и за разработване на уеб сайта.

Правното      основание за събиране и използване на личните данни зависи от типа на личните данни и конкретния контекст, в който ги      събираме, и целите, за които се използват. Когато е необходимо да помолим да ни предоставите лични данни, за да се спазим законовите изисквания или да изпълним договор с вас, ще предоставим необходимата информация и включително дали предоставянето на личните данни е задължително или не (и възможните последици, ако не предоставите личните данни). По същия начин, ако събираме и използваме личните данни в поради наличие на наши законни интереси (или такъв на трета страна) ще уточним в съответния момент или при поискване какви са тези законни интереси. При въпроси или нужда от допълнителни пояснения относно правното основание, на което събираме и използваме личните ви данни, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, посочени в настоящата Политика.

3.6 Обработка за целите на защита на легитимните интереси на МенторМейт или трета страна 

В ограничени случаи и за целите на защита на легитимните интереси МенторМейт ще обработва лични данни. В този случай обработката е допустима само до степен, в която пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

4. Принципи за обработка на личните данни 

Ментормейт като администратор на лични данни спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

5. Получатели и категории получатели на ваши лични данни:

МенторМейт не споделя, продава, прехвърля или разпространява по друг начин ваши лични данни на трети страни и няма да го направи в бъдеще, освен ако не се изисква от закона, ако не се изисква за целите на договор или когато сте дали изрично съгласие за това. Например, може да е необходимо да предоставите ваши лични данни или лични данни, притежавани от вас на законосъобразно основание, за целите на сключване и изпълнение на договор, сключен между МенторМейт и вас или лице, което представлявате. В този случай МенторМейт, при наличие на съответното правно основание ще може да предостави ваши или предоставени от вас данни на трети лица с които има договорни отношения, включително в страни извън Европейския съюз (като МенторМейт, САЩ).

Ние ще защитим вашите лични данни и ще предприемем подходящи договорни и други стъпки за защита на данните и друга информация в съответствие с приложимото законодателство. Тези стъпки ще включват прилагане на стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, за прехвърляне на лични данни от МенторМейт към други наши дружества от групата. Стандартните договорни клаузи могат да бъдат предоставени при поискване. Въвели сме подобни подходящи предпазни мерки с нашите доставчици на услуги и партньори.

Всяко предоставяне от МенторМейт на лични данни извън Европейския съюз се извършва след извършена от нас оценка, включваща идентифициране и планиране при прехвърлянето на данни, включително всички последващи прехвърляния; идентифициране на механизмите, на който се разчита при прехвърляне на данни – например, член 45 от GDPR (решение за адекватност, издадено от Европейската комисия), член 46 от GDPR (подходящи предпазни мерки като стандартни договорни клаузи, изготвени от Европейската комисия или задължителни корпоративни правила) или член 49 от GDPR (дерогации) – само при ограничени обстоятелства; оценка дали обстоятелствата по трансфера осигуряват ниво на защита, гарантирано от законодателството на ЕС; анализ и предприемане на допълнителни мерки (технически, договорни и организационни) за осигуряване по същество на еквивалентна защита на личните данни; допълнителни процедурни стъпки, ако са необходими, както и мониторинг, за да се гарантира, че ефективната защита на личните данни остава в сила, включително регулярна преоценка на нивото на защита. 

Външните контрагенти на МенторМейт за услуги, когато обработват данни от наше име, са задължени по договор да поддържат строга поверителност. МенторМейт запазва отговорността за защита на вашите лични данни при такива обстоятелства. Доставчиците на услуги следват инструкциите на МенторМейт и това се гарантира от технически и организационни мерки, както и чрез проверки и контрол.

6. Срок за съхранение

Получените лични данни се съхраняват за следните срокове:

  • за срок от 5 години – когато личните данни са получени в целите на изпълнение на договори или преддоговорни отношения. Срокът от 5 години започва да тече от по-късната от двете дати: датата на  кореспонденция по евентуално сключване на договор или датата на изпълнение на договор;
  • за съответния нормативно определен срок – ако личните данни се събират и обработват на основание изпълнение на законово задължение, приложимо спрямо МенторМейт;
  • до упражняване на правото на оттегляне на съгласието за обработка от субекта на данните – когато личните данни са получени за маркетинг цели, в т.ч. информация за събития, обучения и публикации или за кандидатстващи за работа, ако са предоставили съгласие. Оттеглянето на съгласието може да бъде направено по всяко време и не засяга законността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му;
  • за срок от 5 (пет) години – когато личните данни се обработват за защита на легитимни интереси (защита на интернет сайта на МенторМейт, на системи и на данни, които са търговска тайна).

7. Сигурност на данните

МенторМейт предприема технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на личните данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите. Например вашите данни се записват в защитена операционна среда, която не е достъпна за обществеността. В определени случаи вашите лични данни се криптират от технологията Secure Socket Layer (SSL) по време на предаването на трети страни.

Полагаме всички разумни усилия, за да защитим вашите лични данни.

8. Права на субектите на лични данни

8.1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за вас данни, произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

8.2. Право на оттегляне на съгласие.

Ако сте дали съгласие за използване на вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини.

8.3. Право на корекция

Ако вашите данни, съхранявани МенторМейт, не са правилни, можете по всяко време да поискате от нас да ги коригираме.

8.4. Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на вашите лични данни, които МенторМейт съхранява. Изтриването може да бъде извършено по всяко време като се свържете с нас. В общия случай вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на вашите данни. След изтриването на вашите данни повече не е възможно тяхното възстановяване.

8.5. Право на преносимост на данните

Ако изискате от нас вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

8.6. Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на маркетинга или кандидатстване по обявена позиция.

8.7. Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране.

МенторМейт не извършва автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране. Независимо от горното, по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате право да поискате човешка намеса от администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.

8.8. Контакт (за упражняване на вашите права като субект на данните)

При осъществяване на контакт с нас по имейл до Елеонора Георгиева на [email protected] или по пощата на адрес: “МенторМейт България“ ЕООД, с ЕИК 175053523, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 67, съобщените данни (в т.ч. е-мейл адрес, име и телефонен номер, ако име) се съхраняват от нас, за да отговорим на въпросите. Ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

8.9. Право на жалба

При оплаквания имате право да подадете жалба срещу обработката на лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени права за защита на личните данни.

9. Използване на сайта на МенторМейт от деца.

Ние не възнамеряваме нашите уеб сайтове или онлайн услуги да бъдат използвани от никого на възраст под 16 години. Ако сте родител или настойник и смятате, че може да сме събрали информация за дете, моля, свържете се с нас на [email protected].

10. Компетентен надзорен орган

Компетентен надзорен орган е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет адрес www.cpdp.bg, тел. 02 915 3 518.

Последната актуализация на политиката беше направена на 20.05.2021г.